Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Eduna
Opgesteld april 2019
Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Naomi Baas-Kniest, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent- specialisatie Begeleiding bij kinderen, handelend als zelfstandig gewichtsconsulent.
Bedrijfsnaam: De bedrijfsnaam is Eduna, onder deze noemer voert Naomi Baas-Kniest haar werkzaamheden uit. Bedrijfswebsites: www.gewichtsconsulent.eduna.nl is onderdeel van www.eduna.nl
Cli�nt: De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding
verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: Op dit moment heeft Eduna nog geen eigen praktijkadres. Consulten vinden plaats bij cli�nten thuis of op een afgesproken locatie.
Arts: De huisarts of specialist door wie de cli�nt naar de gewichtsconsulent is
verwezen. Echter door verwijzing van een arts/specialist is niet nodig. U kunt bij mij terecht zonder doorverwijzing.

Artikel 2: Algemeen
Consulten vinden plaats op het afgesproken adres.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cli�nt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cli�nt worden zonder toestemming van de cli�nt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
Extra informatie bij behandeling van een kind: Een kind is minderjarig en een traject om voedingsmiddelen te kunnen berekenen en stappen te kunnen zetten richting een gezond eetpatroon is ingewikkeld. Om deze redenen is het belangrijk dat er altijd 1 volwassene bij het consult aanwezig is. Een kind kan dit namelijk niet alleen en heeft hulp en ondersteuning van zijn of haar gezin nodig.
Ik kom als, de fietsende gewichtsconsulent bij u thuis. Op deze manier zie ik gelijk meerdere gezinsleden en kunnen we het samen gaan oppakken met elkaar. Voor u scheelt dat weer oppas voor eventuele overige kinderen. Wanneer jullie dit niet prettig vinden, spreken we af op een locatie die de gewichtsconsulent reserveert. Bij de behandeling van een kind vind ik het belangrijk dat beide ouders op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Zo kan het kind bij elke ouder de juiste ondersteuning krijgen.Artikel 4: Verhindering
Indien de cli�nt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cli�nt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cli�nt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op ��n of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cli�nt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cli�nt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cli�nt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cli�nt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Consulten dienen na afloop betaald te worden via de PIN. Wanneer u een pakket afneemt, kunt u bij de 1e afspraak het bedrag overmaken met de PIN. In overleg is het mogelijk het bedrag voor een pakket op te delen in termijnen. De cli�nt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cli�nt dient (bij betaling in termijnen) de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met � 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Educatief lesmateriaal rondom voeding en pedagogiek zijn te bestellen via onze hoofdpagina www.eduna.nl. Op deze website vindt u tevens algemene voorwaarden die betrekken hebben op de bezorging, levering en betaling van educatief lesmateriaal.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cli�nt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van ��n consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Persoonsgegevens en privacy
De gewichtsconsulent noteert persoonsgegevens voor de volgende doelen:
� Het afhandelen van jouw betaling
� Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
� Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
� Om goederen en diensten bij je af te leveren

Bij kookworkshops kan ik vragen om toestemming voor het filmen van beelden voor een vlog. Pas wanneer er toestemming is van kinderen en ouders worden beelden verwerkt in een vlog en online gedeeld op de social media van Eduna en eventueel JOGG. Zonder toestemming worden kinderen niet in beeld gebracht.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De gewichtsconsulent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
� Personalia, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over je gezondheid worden bewaard gedurende het adviestraject.
� Na afsluiting van het adviestraject worden je persoonsgegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst (minimaal 7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden
De gewichtsconsulent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In gezamenlijk overleg en alleen wanneer cli�nt en wettelijke vertegenwoordigers daarvoor toestemming geven kunnen gegevens aan derden zoals bijvoorbeeld een arts gegeven worden.
Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien. Vraag gerust inzage bij Naomi Baas. Bescherming van jouw gegevens neem ik erg serieus. Heb je hier vragen over, stel deze gerust.